અસત્યોની સુંદરતા

જીવનમાં કેટલાંય અસત્યો, સૌંદર્યના ઝીણાઝીણા રંગીન આવરણમાં લપેટાયેલાં આપણી સામે આવે છે અને આપણે એના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા વિના પોતાના મનમાં એને સત્ય તરીકે ઠસાવી દઈએ છીએ. જ્યારે એક દિવસ આ સત્ય પ્રગટ થાય છે, ત્યારે માથું દબાવીને આપણે રડી પડીએ છીએ અને માથું ધુણાવીએ છીએ. ત્યારે કવિનું હૃદય વિદારીને કવિતા ફૂટી નીકળે છે, ચિત્રકાર પોતાના રક્તથી એ ‘સત્ય’ની કલ્પનાને ચિત્રિત કરે છે, ગાયક પોતાના સૂરમાં એ વ્યથાનું આરોપણ કરે છે.

Advertisements

One thought on “અસત્યોની સુંદરતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s