લટ હુકમ : પ્રકરણ 2

#freeread #story #chapter2

ગયા પ્રકરણમાં રેવતી વિશે ચારેક બાબતો આવી.

આટલું છતાં રેવતી પંડ્યા વિશે તમે થોડી અવઢવમાં હો તે સમજી શકાય તેમ છે. તમને થતું હશે કે આ રેઅવતી છે કોણ ? તે પરણેલી છે કે કુંવારી ? તેની ઉંમર શી છે ? તેને બાળકો (પરણેલી હોય તો અને ન પરણેલી હોય તો પણ) કેટલાં છે ? તે ચૂડીદાર પહેરે છે કે સાડી ? તે નોકરી કરે છે ? કરે છે તો ક્યાં ? તેનો પગાર કેટલો ? તે કઈ પોસ્ટ પર છે ? તો આ રહ્યા થોડાં જવાબો.
http://www.pratilipi.com/ravindra-parekh/lathukam-prakran-2

લટ હુકમ : પ્રકરણ 2 (Lathukam : Prakran :2) | Pratilipi
A platform to discover, read and share your favorite stories, poems and books in a language, device and format of your choice.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s