એક નવો સેલ્સમેન

#freeread #story
એક વેક્યુમ કલીનરનો સેલ્સમેન નવી જોબ લઈને ખુબ ઉત્સાહથી નવા ઓર્ડર મેળવવા બહાર નીકળી પડ્યો .
એક ઘરના કમ્પાઉન્ડમાં દાખલ થઈને બારણે ટકોરા મારીને-નોક કરીને બારણું ખુલવાની રાહ જોતો ઉભો રહ્યો .

ઘર માલિક ગૃહિણીએ બારણું ખોલ્યું .

આ સ્ત્રી કૈક બોલે એ પહેલાં જ …..

એક નવો સેલ્સમેન (Ek navo salesman) | Pratilipi
A platform to discover, read and share your favorite stories, poems and books in a language, device and format of your choice.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s