વિવાહ

#freeread #story
એ દિવસે રામેશભાઈ અને તેમની પત્ની કુસુમબહેન બસ સ્ટેંડ પર બસની રાહ જોતાં ઊભાં હતાં. ત્યાં જ થોડે દૂર બેચાર ગુંડા જેવા યુવાનોને એક યુવાન મારી રહ્યો હતો. ગુંડા જેવા યુવાનોને ધૂળ ચાટતાં કર્યા પછી પેલો યુવાન બે બાળકીઓ પાસે ગયો. બંને બાળકીઓ એ યુવાનને વળગી પડી. યુવાને બંનેના માથા પર હાથ મુકી જાણે આશ્વાસન આપ્યું હું છું ને ! તમને કંઈ નહીં થાય. એ બે બાળકીઓ માંની નાની તે આ સ્મિતા….
http://www.pratilipi.com/nimisha-dalal/vivah
વિવાહ (Vivah) | Pratilipi
A platform to discover, read and share your favorite stories, poems and books in a language, device and format of your choice.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s